Kansi_2.2008
© Kansanperinteen arkisto, Musiikintutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto.

SISÄLLYS

Pääkirjoitus: Huominen tehdään tänään
Jukka Rantala

Artikkelit

Soittaja oppijana. Vuosina 1880–1940 syntyneiden eteläpohjalaisten soittajien ensikosketukset musiikkiin ja soittamiseen
Tuuli Talvitie-Kella

Vapaan koulutuksen tukisäätiö – koulukasvatuksen, opettajankoulutuksen ja tutkimuksen näkymätön vaikuttaja 1973–1991
Sakari Suutarinen

Katsaukset

Sananlaskut kasvatuspuheessa – perinnettä, kasvatusta, indoktrinaatiota? (lektio)
Liisa Granbom-Herranen

Avauksia ja keskustelua

Historiapolitiikkaa tutkimaan – Historian poliittisen käytön typologian kehittelyä
Pilvi Torsti

Ajankohtaista

Symposiumi eurobloggaamisesta Brysselissä
Riitta Oittinen

Arvostelut

Opettajan elämäkerta rikkaana freskona. Arvosteltu teos: Säntti, Janne 2007: Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin. Opettajuuden rakentuminen ja muuttuminen sotienjälkeisessä Suomessa opettajien omaelämäkertojen valossa. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. 494 s.
Matti Hyvärinen

Edistyskertomuksesta epävarmaan tulevaisuuteen. Arvosteltu teos: van den Berg, Marko 2007. Yksi historia monimutkaistuvassa maailmassa. Historian olemus ja historian suuret kertomukset luokanopettajaopiskelijoiden historiatietoisuudessa. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 9. 309 s.
Arja Virta

Feminististä etnografiaa ja sensitiivistä toisin tekemistä. Arvosteltu teos: Lappalainen, Sirpa, Hynninen, Pirkko, Kankkunen, Tarja, Lahelma, Elina & Tolonen, Tarja (toim.) 2007. Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Tampere: Vastapaino. 283 s.
Mari Käyhkö

Hiljaisen sukupolven sosiaalinen tilaus. Arvosteltu teos: Näre, Sari (toim.) 2007. Haavoitettu lapsuus. Osa 1/4 suurteossarjasta Sodassa koettua. Weilin + Göös. Helsinki. 256 s.
Päivi Laalo

Voiko vallankumoukseen kasvattaa? Arvosteltu teos: Bell hooks 2007: Vapauttava kasvatus. Suomentanut Jyrki Vainonen. Helsinki; Kansanvalistusseura. 303s. Alkuperäisteos: hooks, bell 1994: Teaching to Transgress – Education as the Practice of Freedom. New York and London; Routledge. 216 s.
Paula Kuosmanen

Kontekstuaalinen tutkimus lasten sananlaskukompetenssista. Arvosteltu teos: Granbom-Herranen, Liisa 2008: Sananlaskut kasvatuspuheessa – perinnettä, kasvatusta, indoktrinaatiota? Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 329. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 324 s.
Pekka Hakamies

Luokat ulos kaapista. Arvosteltu teos: Järvinen, Katriina & Kolbe, Laura 2007. Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta. Helsinki: Kirjapaja. 221 s.
Hilkka Helsti

Työväen tyttäret matkalla keskiluokkaan. Arvosteltu teos: Alakoski, Susanna & Nielsen, Karin (red.) 2006. Tala om klass. Stockholm: Ordfront. 247 s.
Katriina Järvinen

Kovat kertoimet – Palkittu verkkopeli pakolaisuudesta
Tuuli Saarikoski


Abstracts