Julkaisuoikeudet

Kasvatus & Aika julkaisee alkuperäisiä tutkimukseen perustuvia ja uutta tietoa tarjoavia artikkeleita. Emme julkaise esim. käännöksiä tai lyhennelmiä aiemmista julkaisuista. Tekstissä tulee olla kirjoittajan aiemmista julkaisuista poikkeava näkökulma, vaikka lähtökohtana olisikin sama aineisto (esim. monografiaan sisältyvän aineiston tarkempi tarkastelu tai uudentyyppinen näkökulma). Artikkelin tulee toimia itsenäisenä kokonaisuutena. Lehti ei ota arvioitavaksi artikkeleita, jotka ovat samanaikaisesti jonkin toisen tiedelehden referee-prosessissa. Kirjoittaja on vastuussa siitä, että hänellä on oikeus julkaista myös artikkelin oheismateriaalina olevat kuvat tai kuviot. Kirjoittajalle ei makseta palkkiota.

1. Lehden ja kirjoittajan oikeudet

Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Kasvatus & Aika -lehdellä. Kasvatus & Ajalla on oikeus antaa lehdessä julkaistut kirjoitukset ilman erillistä sopimusta julkaistavaksi Elektra-palvelun kautta kotimaisten artikkelien Arto-tietokannassa tai lehden muussa sähköisessä muodossa. Jos lehdeltä haetaan tekstin julkaisuoikeutta muualla, pyydetään tässä tapauksessa aina myös kirjoittajan suostumus.

Artikkelin kustantaja-PDF -version ja muiden Kasvatus & Ajassa julkaistujen tekstien rinnakkaistallennus yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omiin rinnakkaisjulkaisuarkistoihin on sallittua ilman erillistä sopimusta. Kasvatus & Aika tulee aina mainita rinnakkaistallenteissa tekstin alkuperäisenä ja ensisijaisena julkaisijana.

Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan. Kirjoittajalla on oikeus kopioida artikkeliaan omaan yksityiseen käyttöön sekä opetuskäyttöön edellyttäen, että kopioita ei tarjota myyntiin eikä niitä jaeta systemaattisesti julkisesti. Ensisijaisesti suositellaan lukijoiden ja opiskelijoiden ohjaamista Kasvatus & Ajan nettisivuille tai Elektra-tietokantaan, joista kaikki lehden tekstit ovat vapaasti ladattavissa.

Kirjoittajalla on oikeus artikkelin julkaisemisen jälkeen käyttää artikkelia painetussa väitöskirjassa, lisensiaatintyössä tai pro gradu -tutkielmassa. Artikkelin tai muun Kasvatus & Ajassa julkaistun tekstin julkaisemisesta jossain muussa julkaisussa kuin opinnäytetyössä tulee aina sopia erikseen päätoimittajan kanssa. Artikkelia tai selkeästi yhtenäistä versiota siitä ei saa julkaista painettuna tai sähköisesti, suomeksi tai muilla kielillä ilman Kasvatus & Ajasta saatua lupaa. Kaikissa uudelleenjulkaisuissa tulee olla selkeä merkintä siitä, että teksti on julkaistu aiemmin Kasvatus & Ajassa.

2. Lukijan oikeudetKasvatus & Aika on sitoutunut kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstit (artikkelit ja muut Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstityypit) ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Kasvatus & Ajan ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.

Julkaisuprosessi

Artikkeliehdotuksen saapuessa toimitukseen se etenee ensin toimituksen sisäiseen arviointiin. Kullekin artikkelille nimetään vastuutoimittajat, jotka ovat vastuussa artikkelin toimitusprosessista ja kirjoittajan kanssa käytävästä viestinnästä tekstin julkaisemiseen saakka. Alkuarvioinnissa huomioidaan mm. se, onko kirjoittaja noudattanut Kasvatus & Ajan kirjoitusohjeita ja täyttääkö käsikirjoitus tieteelliselle tekstille asetetut odotukset sekä tyylin, kielen että sisällön osalta. Toimitus voi ehdottaa muutoksia tai palauttaa tekstin kirjoittajalle ilman ulkopuolista arviointia, mikäli käsikirjoitus ei täytä referee-artikkelin vaatimuksia tai se ei sovellu julkaistavaksi Kasvatus & Ajassa. Jos käsikirjoitus täyttää pääosin odotukset, se etenee referee-prosessiin. Käsikirjoitukset pyritään käsittelemään saapumisjärjestyksessä. Ruuhka-aikoina päätös käsikirjoituksen lähettämisestä ulkopuolisille arvioijille saattaa kestää useamman kuukauden.

Kun käsikirjoitus on hyväksytty referee-arviointiin, ilmoittavat vastuutoimittajat siitä kirjoittajalle ja etsivät yksilöllisesti kullekin käsikirjoitukselle sopivat asiantuntijat. TSV:n vertaisarviointitunnuksen mukaisesti referee-prosessi toteutetaan ns. double blind -menettelynä. Lausuntoja pyydetään noin kuukauden kuluessa. Koska kyse on vapaaehtoisesta, ilman palkkioita tehtävästä asiantuntijatyöstä, ja koska arvioijia ei välttämättä löydy heti, saattaa molempien lausuntojen saaminen kuitenkin kestää useamman kuukauden. Lausunnot lähetetään kirjoittajalle, kun molemmat ovat saapuneet. Tämän jälkeen kirjoittajan tulee harkintansa mukaan muokata käsikirjoitustaan ohjeiden mukaan.

Muokattu käsikirjoitus arvioidaan, minkä jälkeen kirjoittaja saa joko lisää muokkausehdotuksia tai tiedon käsikirjoituksen hyväksymisestä julkaisuun. Kun käsikirjoitus on hyväksytty, tulee kirjoittajan vielä käydä teksti huolellisesti läpi ja tarkistaa sekä tekstin sisältö että kieliasu. Kun teksti on taitettu, lähetetään se vielä kirjoittajalle tarkistettavaksi. Tällöin tekstiin muutetaan enää taitossa tapahtuneet virheet. Tekstien julkaisuaikataulu vaihtelee riippuen julkaisujonosta ja mahdollisista teemanumeroista. Keskimäärin julkaisuprosessi kestää puoli vuotta.

Katsauksia ei lähetetä ulkopuoliseen referee-arviointiin, vaan kullekin katsaukselle nimetään toimituksen sisältä kaksi toimittajaa, jotka arvioivat tekstin ja antavat sekä sisällöllistä että kielellistä palautetta kirjoittajalle. Lektiot julkaistaan Katsaukset-osastolla.

Keskustelua-osiossa julkaistaan puheenvuoromaisempia tekstejä: verrattuna katsauksiin Keskustelua-otsikon alla voidaan julkaista lyhyempiä, kantaaottavampia ja keskustelun herättämiseen tarkoitettuja puheenvuoroja. Ajankohtaista-osastolla julkaistaan esim. konferenssiraportteja.